( + 995 32 ) 2 000 022
ტარიფები

რეგისტრატორის მიერ ადმინისტრატორისთვის გადასახდელი თანხა განისაზღვრება დომენური სახელის ტიპით, რაოდენობით და მისი ღირებულებით ქვემოთ მოცემული ცხრილების შესაბამისად:

დომენური სახელის ტიპი დომენური სახელის რაოდენობა ერთი დომენური სახელის 1 წლით რეგისტრაციის ღირებულება ლარში ერთი დომენური სახელის 1 წლით რეგისტრაციის განახლების ღირებულება ლარში სადეპოზიტო თანხა ლარში
.ge 1 28 28 50000 ლარი
com.ge 1 10 10
edu.ge 1 10 10
org.ge 1 10 10
pvt.ge 1 10 10
net.ge 1 10 10
school.ge 1 10 10
ორ სიმბოლოიანი 1 800 800

დომენური სახელის რეგისტრაციის და რეგისტრაციის განახლების ფასდაკლების პირობები პორტფელის მიხედვით:

დომენური სახელის ტიპი დომენური სახელის რაოდენობა პორტფელში* (ყველა ტიპის დომენური სახელის გათვალისწინებით) ერთი დომენური სახელის 1 წლით რეგისტრაციის და განახლების ფასდაკლება ლარში
ყველა ტიპის გარდა ორ სიმბოლოიანის <5000 0
ყველა ტიპის გარდა ორ სიმბოლოიანის 5001-7500 2
ყველა ტიპის გარდა ორ სიმბოლოიანის 7501-10000 3
ყველა ტიპის გარდა ორ სიმბოლოიანის >10000 4


წინსწრებად დომენური სახელების შესყიდვის პაკეტის ღირებულება:

დომენური სახელის ტიპი დომენური სახელის რაოდენობა პაკეტის სრული ღირებულება ლარში პაკეტის ტრანშის რაოდენობა თანხის გადახდის ვადა პაკეტის მოქმედების ვადა**
ყველა ტიპის დომენური სახელი 5001 130026 6 12 თვე 12 თვე

ფასები მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით.


* დომენური სახელის რაოდენობა მოიცავს, როგორც ახალ რეგისტრირებულ დომენურ სახელს, ასევე დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესებით გათვალისწინებული (იხ. მუხლი 5.4.6) რეგისტრატორის ცვლილების პროცედურის შესაბამისად რეგისტრატორისთვის გადაცემულ დომენურ სახელს.

** პაკეტის მოქმედების ვადის ამოწურვის თარიღისთვის შემდეგი ორი პირობის არსებობის შემთხვევაში: (i) რეგისტრატორმა ვერ შეძლო პაკეტში მოცემული რაოდენობის დომენური სახელის დარეგისტრირება და (ii) რეგისტრატორის მიერ ადმინისტრატორისთვის გადასახდელი ერთი დომენური სახელის რეგისტრაციის/რეგისტრაციის განახლების საფასური პორტფელის მიხედვით აღემატება პაკეტით გათვალისწინებულ ერთი დომენური სახელი რეგისტრაციის საფასურს, რეგისტრატორი ვალდებულია ადმინისტრატორს გადაუხადოს ჯარიმა. ჯარიმის ოდენობა შეადგენს პორტფელის მიხედვით არსებულ ტარიფსა და პაკეტის შესაბამისად არსებულ ტარიფს შორის სხვაობას თითოეული, პაკეტის შესაბამისად რეგისტრირებული დომენური სახელისთვის. საჯარიმო თანხას ადმინისტრატორი გამოქვითავს რეგისტრატორის მიერ გადახდილი პაკეტის სრული ღირებულებიდან. რეგისტრატორის მიერ გადახდილი პაკეტის ღირებულების დარჩენილი ნაწილი ჩაითვლება სადეპოზიტო თანხად რეგისტრატორსა და ადმინისტრატორს შორის ანგარიშსწორების მიზნებისთვის.

***ტარიფების და გადახდის პირობების დეტალურად გასაცნობად გთხოვთ, იხილოთ დანართი #3